Moo Shu

(w. 4 Pancakes)

 

98. Moo Shu Pork

99. Moo Shu Chicken

100. Moo Shu Beef

101. Moo Shu Shrimp

7.95

7.95

7.95

8.50